Algemene voorwaarden

 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter aangeduid.
1.1 CreMan: CreMan B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen.
1.2 Debiteur: de debiteur van de Opdrachtgever.
1.3 Diensten: de incasso c.q. invorderingswerkzaamheden en alle daaraan gerelateerde
diensten van CreMan.
1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst heeft
gesloten met CreMan.
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst tussen CreMan en Opdrachtgever waarbij CreMan
zich verplicht tot het verrichten van Diensten.

2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
aanbiedingen zowel mondeling als schriftelijk met betrekking tot de door CreMan
verleende Diensten.
2.2 Voor alle gerelateerde diensten verleend door CreMan zal ten alle tijden een aanvullende
offerte dan wel Overeenkomst worden opgesteld.
2.3 CreMan behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te
vullen en/of te wijzigen.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
nadrukkelijk schriftelijke zijn overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbieding / totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Aanbiedingen van CreMan zijn vrijblijvend, tenzij in de betreffende aanbieding uitdrukkelijk
schriftelijk anders is bepaald.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door CreMan of door de
uitvoering van de Overeenkomst door CreMan.
3.3 CreMan behoud zich het recht voor om een Dienst te weigeren.
3.4 Door het geven van een Dienst wordt CreMan door de Opdrachtgever gemachtigd om alle
werkzaamheden en acties te ondernemen die naar het inzicht van CreMan het meest
efficiënt zijn met betrekking tot een vlotte incassering. Indien hierbij verdere
rechtsmaatregelen noodzakelijk worden geacht zal dit te allen tijde in overleg met de
Opdrachtgever gebeuren, maar heeft CreMan de vrijheid al dan niet tot het nemen van
rechtsmaatregelen over te gaan indien dit naar haar mening niet verantwoord is.
3.5 Na het geven van de incasso-opdracht kan de Opdrachtgever uitsluitend na overleg met
CreMan rechtstreeks regelingen dan wel afspraken maken met de Debiteur. Indien geen
overleg wordt gepleegd en de gegeven incasso-opdracht wordt ingetrokken, is CreMan
gerechtigd de misgelopen incasso-provisie, alsmede alle overige gemaakte kosten in en
buiten rechte in rekening te brengen bij de Opdrachtgever alsmede eventueel gemaakte
gerechtelijke kosten.
3.6 Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel geldt eveneens indien de Opdrachtgever
zonder overleg haar incasso-opdracht intrekt terwijl CreMan haar werkzaamheden nog
niet heeft kunnen afronden.
3.7 CreMan is gerechtigd tot het vragen van een voorschot aan de opdrachtgever ter dekking
van de te maken kosten en/of verschotten. CreMan is gerechtigd verdere werkzaamheden
te staken zolang zij het verzochte voorschot niet heeft ontvangen.

4. Verplichtingen CreMan
4.1 Op CreMan berust een inspanningsverplichting, zoals die van haar na alle redelijkheid
verwacht mag worden voor de door haar geaccepteerde werkzaamheden en Diensten.
4.2 CreMan zal de grootste zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de aan haar ter
beschikking gestelde informatie. Deze zullen enkel en alleen worden gebruikt voor
Diensten te verrichten door CreMan.
4.3 Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal CreMan de
onderliggende stukken voor één jaar bewaren en inzichtelijk houden.

5. Verplichtingen van de Opdrachtgever
5.1 Het vorderingsrecht van de in behandeling gegeven opdracht moet door de
Opdrachtgever kunnen worden bewezen.
5.2 Tegelijk met de incasso-opdracht wordt telkens door de Opdrachtgever aan CreMan ter
hand gesteld: onderliggende stukken die voor de incassoafhandeling relevant zijn zoals
bijvoorbeeld leveringsvoorwaarden, de onderliggende overeenkomst die aan de
vordering ten grondslag ligt; de factuur (eventueel met specificaties), de herinneringen en
overige correspondentie met de debiteur die betrekking hebben op de vordering.
5.3 De Opdrachtgever is verplicht van alle betalingen die door haar wordt ontvangen,
onmiddellijk schriftelijk melding te maken aan CreMan. Bij niet tijdige melding van een
ontvangen betaling, komen de eventueel nodeloos gemaakte kosten en verschotten voor
rekening van de Opdrachtgever.

6. Betaling
6.1 Alle facturen die door CreMan worden ingediend bij de Opdrachtgever zullen binnen
veertien dagen na factuurdatum door de Opdrachtgever worden voldaan. Deze termijn is
een fatale termijn.
6.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en
is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5% per maand tot aan de dag van
algehele voldoening.
6.3 CreMan is gerechtigd om een aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag
overeenkomstig de wettelijke bepalingen te verrekenen met een door haar opeisbare
vordering op diezelfde Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, zijn
eventuele volgende declaraties of vorderingen zonder ingebrekestelling ineens en
integraal opeisbaar en mitsdien voor verrekening vatbaar.
6.4 Alle vorderingen van CreMan op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien aan
Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, wanneer
ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, Opdrachtgever onder
curatele wordt gesteld of wanneer Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie verkeert of wordt
ontbonden of indien er sprake is van de Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen.
6.5 Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen,
en CreMan overgaat tot het nemen van incasso maatregelen, is Opdrachtgever naast het
alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe
deskundigen en de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van
deze vordering waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien (15) procent van
het totale uitstaande bedrag, met een minimum van Euro 50.
6.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde tarieven voor de levering van Diensten niet
binnen een door CreMan gestelde schriftelijke termijn van 14 dagen betaalt, is CreMan
zonder nadere waarschuwing, bevoegd al haar Diensten op te schorten totdat volledige
betaling heeft plaatsgevonden. CreMan is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade
die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
6.7 CreMan is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van zaken of Diensten over te
gaan of deze voort te zetten, zekerheid te verlangen van Opdrachtgever voor de stipte
nakoming van zijn verplichtingen.
III
6.8 Klachten over facturen dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te
worden ingediend bij CreMan.
6.9 CreMan verplicht zich naar de opdrachtgever toe ontvangen gelden tijdig af te dragen
onder aftrek van de incassoprovisie.
6.10 Alle betalingen op vorderingen welke CreMan voor Opdrachtgever heeft ontvangen op
een rekening anders dan die van de Stichting Derden Gelden Beheer CreMan zullen
onverwijld worden doorgestort naar de rekening van voornoemde stichting.
6.11 CreMan brengt de geïncasseerde bedragen die door haar dan wel door de Opdrachtgever
zijn ontvangen eerst in mindering op de kosten vervolgens op de rente en tenslotte op de
hoofdsom.
6.12 Als betaling, na het verstrekken van de incasso-opdracht, wordt aangemerkt:
a. alle geïncasseerde bedragen;
b. betalingen door of namens de Debiteur al dan niet rechtstreeks aan de Opdrachtgever
verricht;
c. retour ontvangen goederen, voor welke de waarde wordt vastgesteld op basis van de
oorspronkelijke factuurprijs;
d. creditering door de Opdrachtgever.

7. Ontbinding
7.1 Elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
7.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel kan CreMan de Overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien
Opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten
aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming
wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of
samenvoeging van ondernemingen, of indien sprake is van toepasselijkheid van de
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen. CreMan zal wegens deze beëindiging
nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van CreMan is jegens Opdrachtgever en derden beperkt tot
vergoeding van directe schade tot maximaal het door haar in verband met de
Overeenkomst in rekening gebracht bedrag.
8.2 De aansprakelijkheid van CreMan jegens een Opdrachtgever die een natuurlijke persoon
is die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt, is beperkt tot vergoeding van
directe schade tot maximaal het bedrag dat krachtens de door CreMan afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, verminderd met het bedrag van het eigen
risico.
8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van
CreMan aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de
schade, indien en voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de
zin van deze algemene voorwaarden.
c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade indien en voor
zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
IV
8.4 Aansprakelijkheid van CreMan voor indirecte schade, daaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
8.5 CreMan is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van derden die zij voor de
uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
8.6 CreMan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van
CreMan en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
8.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en
gemotiveerd bij CreMan zijn ingediend binnen een jaar nadat Opdrachtgever
respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij
zijn aanspraak baseert.
8.8 Opdrachtgever is gehouden CreMan te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
Opdrachtgever is gehouden aan CreMan de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke
aanspraken te vergoeden.
8.9 De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens CreMan
verjaart door verloop van een jaar nadat Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.
8.10 In afwijking van artikel 8.9 verjaren alle vorderingen van Opdrachtgever die een natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, door verloop van
twee jaren nadat Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.
8.11 De opdrachtgever blijft zelf aansprakelijk voor alle mogelijke rechtsgevolgen van het aan
CreMan verstrekken van valse, onjuiste of incomplete (schriftelijke, mondelinge of
elektronische) informatie en het niet tijdig aanleveren daarvan.

9. Overmacht
9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare
tekortkoming van door CreMan ingeschakelde derden.
9.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben de
partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn alsdan gehouden tot
ongedaanmaking van reeds geleverde prestaties.

10. Conversie
10.1 Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie
wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect
hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In dat geval zullen
Opdrachtgever en CreMan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen
waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van
bedoelde bepaling.

11. Geschillen, forumkeuze
11.1 Deze algemene voorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, worden beheerst door Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze algemene
voorwaarden, die Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten worden
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij op grond van dwingend recht een
andere rechter bevoegd is.